Slider

Centrum informacji

Centrum informacji

Rodo

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych podanych w związku ze współpracą z Partnerem Biznesowym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 16 54-424 Wrocław ., Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000013116; NIP: 8940006528., kapitał zakładowy 216 000,00. zł, wpłacony w całości, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe podawane w systemie będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  1. zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługo-dawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;
  2. przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
  3. zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
  4. angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;
  5. prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 1);
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 2), 5);
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 3), 4), 6);
  4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: na podstawie odrębnej zgody – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 6).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą   kontrahenci współpracujący  z firmą BIAP SP. zo.o. w ramach danego projektu.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.
 6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.